کتاب های منتشر شده در سال ۱۳۹۱

1. مقدمه ای بر حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

حل عددی معادلات مشتقات جزئی یکی از سرفصل های بنیادین در زمینه محاسبه عددی است. کتاب « مقدمه ای بر حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی» به دلیل ارائه الگوریتم ها و روش های حل عددی می تواند یکی از منابع مهم برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی باشد. در این کتاب ابتدا پایه های تئوری و سپس روش ها و الگوریتم ها تجزیه و تحلیل شده و مباحثی مانند: معادلات سهموی در فضاهای تک بعدی، دو بعدی، سه بعدی، معادلات بیضوی مرتبه دوم خطی، روش های چند شبکه ای و گرادیان مزدوج و غیره به تفصیل بیان شده است.

2. ریاضیات پایه و مقدمات

کتاب « ریاضیات پایه و مقدمات» شامل شش فصل است که منطق و نظریه مجموعه ها، تابع، حد و پیوستگی، مشتق و کاربرد مشتق و انتگرال را در بر میگردد و بر اساس سر فصل های وزارت علوم برای دانشجویان رشته های زیست شناسی، محیط زیست، حسابداری، مدیریت و اقتصاد و ... تنظیم شده است. در این کتاب سعی شده است تا حد امکان مطالب به صورت کلی بیان گردد و مثال های گوناگون و فراوانی جهت درک بهتر و مطالب ذکر شده، آورده شده است.