کارکنان

خانم محبوبه راه نورد

کارشناس پژوهشی - مدیر داخلی مجله


  •   ساختمان مرکزی

  •   اداره انتشارات علمی

  •   53534400 - 061 داخلی 2319

  •  Rahnavard.m@kmsu.ac.ir

آقای احمد بچاری

کارشناس پژوهشی


  •   ساختمان مرکزی

  •   اداره انتشارات علمی

  •   53534400 - 061 داخلی 2319

  •