مدیران پیشین

دکتر امیرپرویز سلاطی

عضو هیئت علمی گروه شیلات


  • دوره مسئولیت:

  • 1392 - 1390

مهندس مصطفی جعفر زاده خطیبانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی دریا و ماشین آلات


دوره مسئولیت:

  •          1397 - 1393

دکتر آرش امرایی

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه و دروس عمومی 


  • دوره مسئولیت:

  • 1397

دکتر نسرین سخایی

عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی  دریا


  • دوره مسئولیت:

  • 1398 - 1397