مدیر فعلی

دکتر صدیقه بطالبلوئی

سرپرست اداره انتشارات علمی


  • عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی

  • تحصیلات دانشگاهی: دکتری زمین شناسی

  • سوابق مرتبط با حوزه نشر:

  • کارشناس پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی

  • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

  •  

  •   53534400 - 061 داخلی 2319

  • kmsu.press@kmsu.ac.ir

  •