مدیریت

مدیر انتشارات بالاترین مقام اجرایی انتشارات است که به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه به این سمت منصوب می شود و با توجه به سیاست ها و مقررات دانشگاه انتشارات را اداره می­نماید .

وظایف مدیر انتشارات:

الف) تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مورد نیاز انتشارات و ارائه آنها به شورای انتشارات جهت بررسی و تصویب

ب) تسریع و تسهیل چاپ و انتشار کتب و مجلات علمی دانشکده ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و سایر مراکز معتبر علمی و اشخاص حقیقی و حقوقی

ج)  بهینه سازی امکانات موجود همراه با کوشش در جهت اعتلای فن آوری نوین چاپ و نشر از نظر تجهیزات مورد نیاز برای هماهنگ شدن با پیشرفته ترین فن آوری­های چاپ و نشر در سطح بین المللی

د) سازماندهی مناسب واحدهای مختلف انتشارات در جهت ارتقای بهره وری در چاپخانه، واحد پخش و فروش و مبادلات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و حرکت به سوی خود اتکایی مالی

ه) بازنگری در ساختار تشکیلاتی و نمودار سازمانی موسسه متناسب با اهداف و رسالت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و پیگیری پیشنهادات برای تصویب نهایی