کتاب های منتشر شده در سال ۱۳۹۳

1. آمار در علوم زیستی و محیطی

کتاب «آمار در علوم زیستی و محیطی» کتابی است که بیشتر بر روی مفاهیم و روش های آماری، بدون ورود صرف به جزئیات ریاضی وار مباحث که باعث دور شدن افراد از آن می گردد، تمرکز می کند. هدف این کتاب درک مفاهیم و تفسیر نتایج آزمون های آماری است که اهمیت فوق العاده ای برای محققان علوم زیستی و محیطی دارد. با توجه به گسترش علم آمار و استفاده از روش های مختلف آماری در علوم مختلف و کمبود منابع کاربردی در علوم زیستی و محیطی، این کتاب می تواند برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این علوم بسیار مفید باشد.

 

2. شیمی آلی عملی

کتاب «شیمی آلی عملی» کتابی است که در آن سعی شده است تعداد بیشتری از آزمایش ها در اختیار اساتید و دانشجویان قرار گیرد تا در صورت عدم دسترسی به برخی از مواد اولیه یا وسایل مورد نیاز، از آزمایش های جایگزین استفاده شود. همچنین برخی از آزمایش ها نیز در این کتاب گنجانده شده است، تا دانشجویان سایر رشته ها، نیز بتوانند با روش های شیمیایی گروه های عاملی مختلف را شناسایی کنند. همچنین تئوری های آزمایش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا درک واکنش ها و چگونگی انجام آن ها برای دانشجویان آسان تر گردد.