فرآیند پذیرش آثار

آثار ارائه شده به اداره انتشارات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، جهت بررسی و چاپ، در سه شکل دسته بندی می گردند:

1. تصنیف:

تدوین مجموعه‌ای که حداقل 20٪ آن را دیدگاه‌های جدید و نوآوری‌های علمی نویسنده یا نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاه‌های دیگران در یک مجموعۀ مشخص همراه باشد؛ اگرچه قبلاً آن‌ها را در مقاله‌های خود منتشر کرده باشد.

2. تألیف:

سامان‌دهی مجموعه‌ای از داده‌های علمی و نظریات پذیرفته‌شده، بر اساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معمولاً  با نقد و نتیجه‌گیری همراه است.

3. تدوین:

گردآوری مطالب با داده‌های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه را شامل می‌شود.

4. ترجمه:

ترجمه اثری است که در آن مترجم، مفهوم و محتوای کامل یک کتاب را از یک زبان به زبان دیگر برمی‌‌گرداند.

* ویژگیهای نویسندگان آثار

1. ویژگی‌های مؤلف یا مؤلفان و مصنف

الف) دارابودن حداقل 5 سال سابقة تدریس در رشته تخصصی مرتبط کتاب یا داشتن 5 سال سایقه  علمی یا عملی مرتبط.

ب) دارابودن حداقل 5 مقالۀ معتبر (علمی پژوهشی) در حوزه کتاب، به‌عنوان نویسندة مسئول یا نفر اول مطابق آیین‌نامة ارتقا؛

ج) مرتبط‌ بودن موضوع کتاب با رشتۀ تخصصی.

2. ویژگی‌های تدوین‌کننده

الف) دارابودن حداقل 2 سال سابقة تدریس در رشتة تخصصی مزتبط با کتاب یا داشتن 2 سال تجربة علمی یا عملی مرتبط.

ب) مرتبط بودن موضوع کتاب با رشتة تخصصی.

3. ویژگی‌های مترجم

مرتبط‌بودن موضوع کتاب با رشته تخصصی مترجم، یا داشتن سابقۀ تدریس در موضوع کتاب.

* ویژگی‌های کتاب مطلوب برای ترجمه

الف) از انتشار آخرین چاپ کتاب بیش از 5 سال نگذشته باشد.

تبصره 1. الف) ترجمه در زمینۀ علوم انسانی با موافقت شورای انتشارات دانشگاه از مفاد این بند مستثنی می‌گردد.

ب) آخرین ویرایش کتاب باشد.

تبصره 2. در صورتی که کتاب منبع، تجدید چاپ نشده و یا از اخرین تجدید چاپ آن خیلی گذشته باشد با نظر شورای انتشارات قابل بازرسی و چاپ می باشد.

* فرایند ارائه درخواست

 • اعضای هیئت علمی باید یک نسخۀ کامل و تایپ‌شده کتاب تصنیف، تألیفی یا گردآوری را به‌ همراه فرم گردش کار (قابل دریافت از بخش فرم ها) از طریق گروه آموزشی مربوطه و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، جهت ارجاع به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال نماید.
 • در صورتیکه کتاب ترجمه باشد، اصل کتاب هم باید ضمیمه باشند.
 • در مورد کتب ترجمه ای جهت گرفتن موافقت اولیه، ارسال یک فصل به انتخاب شورای انتشارات دانشگاه از ترجمه کتاب به همراه اصل کتاب کفایت می کند.
 • جهت تصویب نهایی کتب در شورای انتشارات دانشگاه، کتاب توسط سه داور (عضو هیات علمی با رشته مرتبط) بررسی می شود، پس از جمع بندی نظرات در شورای انتشارات، راجع به چاپ کتاب تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
 • کتاب برای انجام اصلاحات به ویراستار علمی و ویراستار ادبی ارسال می گردد.
 • کتبی که تأخیر در فرایند بررسی و چاپ آن‌ها ناشی از کوتاهی پدید‌آورنده باشد، شورای انتشارات اختیار تصمیم‌گیری‌نهایی در خصوص ادامه و یا خارج کردن کتاب از فرایند بررسی چاپ را خواهد داشت.
 • کلیه کتب و نشریات مصوب شورای انتشارات دانشگاه تحت عنوان و با شماره مسلسل (فروست) «انتشارات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر» چاپ خواهند شد.
 • مسئولیت مندرجات هر اثر از هر جهت به عهده صاحب اثر است.
 • هزینه‌های چاپ و نشر کتاب‌ها با مجوز نشر از شورای انتشارات، با لحاظ‌کردن تبصرة زیر به‌عهدۀ دانشگاه است.

تبصره: برای کتب تایید شده از سوی شورای انتشارات دانشگاه، نوبت چاپ اول کتاب تا  300 صفحه با هزینه دانشگاه به‌چاپ می‌رسد و بیشتر از 300 صفحه  به عهده نویسنده می باشد.

 • حق‌التألیف و یا حق‌الترجمه به صاحبان اثر از طرف دانشگاه با شرایط زیر پرداخت می‌گردد.

تبصرۀ 1. درخصوص آثار پرفروش، حق‌الزحمۀ بر‌ اساس درصدی از قیمت پشت جلد کتاب (چاپ اول: 15%، چاپ دوم: 20% و چاپ سوم به بالا 25% ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 • بعد از تحویل کتاب به شورای انتشارات، صاحب اثر نمی‌تواند تقاضای حذف نام دانشگاه را از روی جلد داشته باشد
 • ارائة هم‌زمان بیش‌ از 2 اثر به‌عنوان تألیف امکان‌پذیر نیست.
 • تصویب یک اثر در شورای انتشارات دانشگاه، مانع از پذیرش اثر بعدی پدید‌آورنده نمی‌شود؛ اما ترجمة هم‌زمان چند اثر قابل قبول نبوده و ارائة درخواست ترجمه، برای یک کتاب منوط به تعیین تکلیف ‌نهایی اثر ترجمه‌ای قبلی است.

تبصره 1: هر عضو هیئت علمی در مجموع بیش از سه اثر در فرایند چاپ نمی‌تواند داشته باشد.

* تقاضای چاپ کتب خارج از دانشگاه در اداره چاپ و انتشارات

 • تقاضای چاپ کتاب در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ابتدا توسط شورای انتشارات بررسی و در صورتی که برای چاپ مناسب تشخیص داده شوند پس از بررسی طی مراحل داوری و ویراستاری در اداره چاپ و انتشارات دانشگاه چاپ خواهند شد.
 • نویسنده می بایست متن نهایی کتاب را به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تحویل دهد و قراردادی در این خصوص با اداره چاپ و انتشارات دانشگاه منعقد نماید. (دانشگاه جهت چاپ هیچ گونه وجهی پرداخت نمی نماید.)
 • دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال فروش یا عدم فروش کتاب نخواهد داشت.
 • مشخصه ای از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (آرم و عنوان دانشگاه ) به استثنای عبارت «انتشارات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر » بر روی جلد چاپ نخواهد شد.